7%
تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه
تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه
ناموجود 450,000 ریال 418,500 ریال
7%
من و یگانه و دیوار
من و یگانه و دیوار
موجود 165,000 ریال 153,450 ریال
7%
قدم اول - سوسور
قدم اول - سوسور
ناموجود 150,000 ریال 139,500 ریال
7%
در عین حال
در عین حال
ناموجود 140,000 ریال 130,200 ریال
7%
آئینه زار
آئینه زار
ناموجود 18,000 ریال 16,740 ریال
7%
آتش کاروان
آتش کاروان
ناموجود 800,000 ریال 744,000 ریال
7%
آثار شناسی توصیفی احمد شاملو
آثار شناسی توصیفی احمد شاملو
موجود 180,000 ریال 167,400 ریال
7%
آدم های یک نویسنده
آدم های یک نویسنده
ناموجود 75,000 ریال 69,750 ریال
7%
آری و نه به رمان نو
آری و نه به رمان نو
ناموجود 550,000 ریال 511,500 ریال
7%
آشنایی با زبان شناسی در مطالعات ادب فارسی
آشنایی با زبان شناسی در مطالعات ادب فارسی
ناموجود 1,250,000 ریال 1,162,500 ریال
7%
آشنایی با مکتب های ادبی
آشنایی با مکتب های ادبی
ناموجود 285,000 ریال 265,050 ریال
7%
آشنایی با نقد ادبی
آشنایی با نقد ادبی
موجود 4,900,000 ریال 4,557,000 ریال
7%
درآمدی بر فلسفه و ادبیات
درآمدی بر فلسفه و ادبیات
ناموجود 450,000 ریال 418,500 ریال
7%
زمانه و آدم هایش
زمانه و آدم هایش
ناموجود 180,000 ریال 167,400 ریال
7%
هم شاعر هم شعر
هم شاعر هم شعر
موجود 135,000 ریال 125,550 ریال
7%
آواشناسی فونتیک
آواشناسی فونتیک
موجود 320,000 ریال 297,600 ریال