10%
آثار شناسی توصیفی احمد شاملو
آثار شناسی توصیفی احمد شاملو
موجود 180,000 ریال 162,000 ریال
10%
آشنایی با نقد ادبی
آشنایی با نقد ادبی
موجود 4,900,000 ریال 4,410,000 ریال
10%
هم شاعر هم شعر
هم شاعر هم شعر
موجود 135,000 ریال 121,500 ریال
10%
ادبیات داستانی
ادبیات داستانی
موجود 2,650,000 ریال 2,385,000 ریال
10%
ادبیات عامیانه ی ایران
ادبیات عامیانه ی ایران
موجود 6,500,000 ریال 5,850,000 ریال
10%
این کتاب بی فایده است
این کتاب بی فایده است
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
از کوچه رندان (درباره زندگی و اندیشه حافظ)
10%
راهنمای نگارش گفتگو
راهنمای نگارش گفتگو
موجود 550,000 ریال 495,000 ریال
10%
اصول خبر نویسی
اصول خبر نویسی
موجود 250,000 ریال 225,000 ریال
10%
البته واضح و مبرهن است که
البته واضح و مبرهن است که
موجود 950,000 ریال 855,000 ریال
10%
اهمیت نظریه
اهمیت نظریه
موجود 430,000 ریال 387,000 ریال
10%
اکسپرسیونیسم
اکسپرسیونیسم
موجود 300,000 ریال 270,000 ریال
10%
بازاندیشی زبان فارسی
بازاندیشی زبان فارسی
موجود 685,000 ریال 616,500 ریال
10%
بحر در کوزه
بحر در کوزه
موجود 4,500,000 ریال 4,050,000 ریال
10%
فلسفه ادبیات
فلسفه ادبیات
موجود 3,500,000 ریال 3,150,000 ریال