10%
جنگنامه نادر
جنگنامه نادر
ناموجود 550,000 ریال 495,000 ریال
10%
ای شمع ها بسوزید
ای شمع ها بسوزید
ناموجود 900,000 ریال 810,000 ریال
10%
زمستان در فرهنگ مردم کرد
زمستان در فرهنگ مردم کرد
ناموجود 250,000 ریال 225,000 ریال
10%
به روایت دوربین روسی
به روایت دوربین روسی
ناموجود 15,000 ریال 13,500 ریال
10%
گیان
گیان
موجود 60,000 ریال 54,000 ریال
10%
گه رمه شین
گه رمه شین
ناموجود 30,000 ریال 27,000 ریال
10%
فرهنگ کردی-فارسی
فرهنگ کردی-فارسی
ناموجود 2,500,000 ریال 2,250,000 ریال
10%
سزیان وه فر
سزیان وه فر
ناموجود 50,000 ریال 45,000 ریال
10%
ریشه شناسی و معنا شناسی در زبان لکی
ریشه شناسی و معنا شناسی در زبان لکی
ناموجود 85,000 ریال 76,500 ریال
10%
گه رمییان
گه رمییان
ناموجود 80,000 ریال 72,000 ریال
10%
دستور زبان کردی کرمانشاهی
دستور زبان کردی کرمانشاهی
ناموجود 120,000 ریال 108,000 ریال
10%
ئازادی و ده سه لات
ئازادی و ده سه لات
موجود 110,000 ریال 99,000 ریال
10%
شانامه ی کوردی
شانامه ی کوردی
موجود 650,000 ریال 585,000 ریال
10%
جون و جو
جون و جو
موجود 80,000 ریال 72,000 ریال