10%
شاژنی وه نه وشه شه رمنه کان
شاژنی وه نه وشه شه رمنه کان
موجود 300,000 ریال 270,000 ریال
10%
ته ماته ی ئه هرامی سه لاسه
ته ماته ی ئه هرامی سه لاسه
موجود 450,000 ریال 405,000 ریال
10%
ده رگای ته نگه به ر
ده رگای ته نگه به ر
موجود 350,000 ریال 315,000 ریال
10%
زریکه
زریکه
موجود 350,000 ریال 315,000 ریال
10%
ده روونناسی و ئایین
ده روونناسی و ئایین
موجود 450,000 ریال 405,000 ریال
10%
قیژه
قیژه
موجود 600,000 ریال 540,000 ریال
10%
خوله میشی ناو داره کان
خوله میشی ناو داره کان
موجود 171,000 ریال 153,900 ریال
10%
کو شیعر
کو شیعر
موجود 120,000 ریال 108,000 ریال
10%
من غوربه تم
من غوربه تم
موجود 230,000 ریال 207,000 ریال
10%
قه ست و نییه تمه هه ناریک بسمیل بکه م
قه ست و نییه تمه هه ناریک بسمیل بکه م
موجود 130,000 ریال 117,000 ریال
10%
مه که نزی و کورد
مه که نزی و کورد
موجود 120,000 ریال 108,000 ریال
10%
هه رمانیگ له بیده نگی 1
هه رمانیگ له بیده نگی 1
موجود 600,000 ریال 540,000 ریال
10%
شاعران صخره و بلوط
شاعران صخره و بلوط
موجود 300,000 ریال 270,000 ریال
10%
سلاو له کافکا
سلاو له کافکا
موجود 270,000 ریال 243,000 ریال
10%
ته رمی نه ناسیک
ته رمی نه ناسیک
موجود 350,000 ریال 315,000 ریال