10%
آخر بازی در انتظار گودو
آخر بازی در انتظار گودو
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
دام
دام
موجود 980,000 ریال 882,000 ریال
10%
با گروتفسکی تئاتر فقط یک فرم است
با گروتفسکی تئاتر فقط یک فرم است
موجود 750,000 ریال 675,000 ریال
10%
آهنگ های شکلاتی
آهنگ های شکلاتی
موجود 500,000 ریال 450,000 ریال
10%
آهو سلندر طلحک و دیگران
آهو سلندر طلحک و دیگران
موجود 500,000 ریال 450,000 ریال
10%
آوازهای ننه آرسو
آوازهای ننه آرسو
موجود 800,000 ریال 720,000 ریال
10%
آیسخولوس
آیسخولوس
موجود 3,600,000 ریال 3,240,000 ریال
10%
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
موجود 600,000 ریال 540,000 ریال
10%
از پشت شیشه ها
از پشت شیشه ها
موجود 700,000 ریال 630,000 ریال
10%
مونالیزای ادبیات
مونالیزای ادبیات
موجود 2,250,000 ریال 2,025,000 ریال
10%
ازدواج آقای می سی سی پی
ازدواج آقای می سی سی پی
موجود 750,000 ریال 675,000 ریال
10%
اصول کارگردانی تئاتر
اصول کارگردانی تئاتر
موجود 970,000 ریال 873,000 ریال
10%
افرا یا روز می گذرد
افرا یا روز می گذرد
موجود 500,000 ریال 450,000 ریال
10%
موش
موش
موجود 730,000 ریال 657,000 ریال
10%
راهنمای عملی نمایشنامه نویسی
راهنمای عملی نمایشنامه نویسی
موجود 2,750,000 ریال 2,475,000 ریال
10%
اولئانا
اولئانا
موجود 1,080,000 ریال 972,000 ریال