10%
آخر بازی در انتظار گودو
آخر بازی در انتظار گودو
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
دام
دام
موجود 980,000 ریال 882,000 ریال
10%
آموزش پانتومیم
آموزش پانتومیم
موجود 400,000 ریال 360,000 ریال
10%
آهو سلندر طلحک و دیگران
آهو سلندر طلحک و دیگران
موجود 400,000 ریال 360,000 ریال
10%
آوازهای ننه آرسو
آوازهای ننه آرسو
موجود 400,000 ریال 360,000 ریال
10%
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
موجود 600,000 ریال 540,000 ریال
10%
مونالیزای ادبیات
مونالیزای ادبیات
موجود 2,250,000 ریال 2,025,000 ریال
10%
ازدواج آقای می سی سی پی
ازدواج آقای می سی سی پی
موجود 750,000 ریال 675,000 ریال
10%
بازی دوران و رساله ای درباره دستمال
بازی دوران و رساله ای درباره دستمال
موجود 100,000 ریال 90,000 ریال
10%
اصول کارگردانی تئاتر
اصول کارگردانی تئاتر
موجود 650,000 ریال 585,000 ریال
10%
افرا یا روز می گذرد
افرا یا روز می گذرد
موجود 500,000 ریال 450,000 ریال
10%
موش
موش
موجود 480,000 ریال 432,000 ریال
10%
ایستگاه سلجوق
ایستگاه سلجوق
موجود 250,000 ریال 225,000 ریال
10%
ایوانف
ایوانف
موجود 480,000 ریال 432,000 ریال
10%
باغ آلبالو
باغ آلبالو
موجود 700,000 ریال 630,000 ریال
10%
بانکدار آنارشیست و دریانورد
بانکدار آنارشیست و دریانورد
موجود 180,000 ریال 162,000 ریال