12%
جوان و تلفن همراه
جوان و تلفن همراه
موجود 32,000 ریال 28,160 ریال
12%
استبداد شرقی
استبداد شرقی
موجود 3,200,000 ریال 2,816,000 ریال
12%
عدالت کار درست کدام است
عدالت کار درست کدام است
موجود 1,780,000 ریال 1,566,400 ریال
12%
بچه های ژیواگو
بچه های ژیواگو
موجود 2,000,000 ریال 1,760,000 ریال
12%
برادر سالاری
برادر سالاری
موجود 1,100,000 ریال 968,000 ریال
12%
سیمای فکری ماکس وبر
سیمای فکری ماکس وبر
موجود 1,800,000 ریال 1,584,000 ریال
12%
به سوی تمدن جدید
به سوی تمدن جدید
موجود 850,000 ریال 748,000 ریال
12%
پست مدرنیسم
پست مدرنیسم
موجود 2,650,000 ریال 2,332,000 ریال
12%
تاریخ انسان شناسی
تاریخ انسان شناسی
موجود 6,000,000 ریال 5,280,000 ریال
12%
تبارهای دولت استبدادی
تبارهای دولت استبدادی
موجود 5,500,000 ریال 4,840,000 ریال
12%
تحقیق پیشرفته با گروه کانون
تحقیق پیشرفته با گروه کانون
موجود 640,000 ریال 563,200 ریال
12%
تغییرات اجتماعی
تغییرات اجتماعی
موجود 1,200,000 ریال 1,056,000 ریال
12%
تمایز
تمایز
موجود 5,500,000 ریال 4,840,000 ریال
12%
ثروت انقلابی
ثروت انقلابی
موجود 1,900,000 ریال 1,672,000 ریال
12%
جابه جایی در قدرت
جابه جایی در قدرت
موجود 5,000,000 ریال 4,400,000 ریال
12%
جامعه شناسی به زبان ساده
جامعه شناسی به زبان ساده
موجود 2,800,000 ریال 2,464,000 ریال