10%
جوان و تلفن همراه
جوان و تلفن همراه
موجود 32,000 ریال 28,800 ریال
10%
اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری
اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
استبداد شرقی
استبداد شرقی
موجود 3,200,000 ریال 2,880,000 ریال
10%
برادر سالاری
برادر سالاری
موجود 1,100,000 ریال 990,000 ریال
10%
سیمای فکری ماکس وبر
سیمای فکری ماکس وبر
موجود 1,800,000 ریال 1,620,000 ریال
10%
پیچیدگی سیاست در ایران
پیچیدگی سیاست در ایران
موجود 140,000 ریال 126,000 ریال
10%
تاریخ انسان شناسی
تاریخ انسان شناسی
موجود 1,700,000 ریال 1,530,000 ریال
10%
تحقیق پیشرفته با گروه کانون
تحقیق پیشرفته با گروه کانون
موجود 640,000 ریال 576,000 ریال
10%
تحقیق در رسانه های جمعی
تحقیق در رسانه های جمعی
موجود 550,000 ریال 495,000 ریال
10%
تحلیل اجتماعی در فضای کنش
تحلیل اجتماعی در فضای کنش
موجود 220,000 ریال 198,000 ریال
10%
ویکتوریای انگشت نما
ویکتوریای انگشت نما
موجود 355,000 ریال 319,500 ریال
10%
توصیف تبیین و نقد
توصیف تبیین و نقد
موجود 280,000 ریال 252,000 ریال
10%
ثروت انقلابی
ثروت انقلابی
موجود 1,900,000 ریال 1,710,000 ریال
10%
جابه جایی در قدرت
جابه جایی در قدرت
موجود 5,000,000 ریال 4,500,000 ریال
10%
جامعه شناسی خودکامگی
جامعه شناسی خودکامگی
موجود 980,000 ریال 882,000 ریال
10%
جنسیت و آگاهی تاریخی
جنسیت و آگاهی تاریخی
موجود 350,000 ریال 315,000 ریال