10%
جوان و تلفن همراه
جوان و تلفن همراه
موجود 32,000 ریال 28,800 ریال
10%
استبداد شرقی
استبداد شرقی
موجود 3,200,000 ریال 2,880,000 ریال
10%
برادر سالاری
برادر سالاری
موجود 1,100,000 ریال 990,000 ریال
10%
سیمای فکری ماکس وبر
سیمای فکری ماکس وبر
موجود 1,800,000 ریال 1,620,000 ریال
10%
به سوی تمدن جدید
به سوی تمدن جدید
موجود 850,000 ریال 765,000 ریال
10%
پست مدرنیسم
پست مدرنیسم
موجود 2,650,000 ریال 2,385,000 ریال
10%
جامعه شناسی خودمانی پی نکته هایی بر
جامعه شناسی خودمانی پی نکته هایی بر
موجود 700,000 ریال 630,000 ریال
10%
تاریخ انسان شناسی
تاریخ انسان شناسی
موجود 6,000,000 ریال 5,400,000 ریال
10%
تبارهای دولت استبدادی
تبارهای دولت استبدادی
موجود 5,500,000 ریال 4,950,000 ریال
10%
تحقیق پیشرفته با گروه کانون
تحقیق پیشرفته با گروه کانون
موجود 640,000 ریال 576,000 ریال
10%
ویکتوریای انگشت نما
ویکتوریای انگشت نما
موجود 355,000 ریال 319,500 ریال
10%
تمایز
تمایز
موجود 5,500,000 ریال 4,950,000 ریال
10%
ثروت انقلابی
ثروت انقلابی
موجود 1,900,000 ریال 1,710,000 ریال
10%
جابه جایی در قدرت
جابه جایی در قدرت
موجود 5,000,000 ریال 4,500,000 ریال
10%
جامعه شناسی به زبان ساده
جامعه شناسی به زبان ساده
موجود 2,800,000 ریال 2,520,000 ریال
10%
جامعه شناسی پست مدرنیسم
جامعه شناسی پست مدرنیسم
موجود 2,500,000 ریال 2,250,000 ریال