7%
اسرار فروشندگی موفق
اسرار فروشندگی موفق
ناموجود 320,000 ریال 297,600 ریال
7%
کمپین تبلیغاتی از برنامه ریزی تا اجرا
کمپین تبلیغاتی از برنامه ریزی تا اجرا
ناموجود 150,000 ریال 139,500 ریال
7%
 رهبر360 درجه
رهبر360 درجه
ناموجود 650,000 ریال 604,500 ریال
7%
چرا شما نه - چگونه ثروتمند شویم
چرا شما نه - چگونه ثروتمند شویم
ناموجود 99,000 ریال 92,070 ریال
7%
100 راز ساده ی موفقیت در کسب و کار
100 راز ساده ی موفقیت در کسب و کار
ناموجود 450,000 ریال 418,500 ریال
7%
موفقیت در رکود
موفقیت در رکود
موجود 850,000 ریال 790,500 ریال
7%
100 کلید موفقیت در کار
100 کلید موفقیت در کار
ناموجود 219,000 ریال 203,670 ریال
7%
1001 راهکار تبلیغاتی
1001 راهکار تبلیغاتی
ناموجود 700,000 ریال 651,000 ریال
7%
یک کشور یک شرکت  نیست
یک کشور یک شرکت نیست
ناموجود 190,000 ریال 176,700 ریال
7%
21 راز موفقیت در لحظه های بحرانی
21 راز موفقیت در لحظه های بحرانی
ناموجود 179,000 ریال 166,470 ریال
7%
کسب درآمد
کسب درآمد
موجود 640,000 ریال 595,200 ریال
7%
تفویض اختیار، نظارت و سرپرستی
تفویض اختیار، نظارت و سرپرستی
ناموجود 60,000 ریال 55,800 ریال
7%
21 قانون انکارناپذیر رهبری
21 قانون انکارناپذیر رهبری
ناموجود 400,000 ریال 372,000 ریال
7%
22 قانون ابدی بازاریابی
22 قانون ابدی بازاریابی
موجود 450,000 ریال 418,500 ریال
7%
22 قانون تغییر ناپذیر برند
22 قانون تغییر ناپذیر برند
ناموجود 200,000 ریال 186,000 ریال