7%
اثر مرکب
اثر مرکب
موجود 899,000 ریال 836,070 ریال
7%
مدیریت فروش و فروش حضوری
مدیریت فروش و فروش حضوری
موجود 689,000 ریال 640,770 ریال
7%
ایجاد انگیزه در کارکنان
ایجاد انگیزه در کارکنان
موجود 350,000 ریال 325,500 ریال
7%
بیندیشید و ثروتمند شوید
بیندیشید و ثروتمند شوید
موجود 320,000 ریال 297,600 ریال
7%
چرا می خواهیم شما هم ثروتمند باشید
چرا می خواهیم شما هم ثروتمند باشید
موجود 759,000 ریال 705,870 ریال
7%
رهبری و مدیر یک دقیقه ای
رهبری و مدیر یک دقیقه ای
موجود 450,000 ریال 418,500 ریال
7%
پاشنه آشیل سرمایه داری
پاشنه آشیل سرمایه داری
موجود 800,000 ریال 744,000 ریال
7%
فرهنگ واژگان برند
فرهنگ واژگان برند
موجود 250,000 ریال 232,500 ریال
7%
استخدام و تعدیل
استخدام و تعدیل
موجود 250,000 ریال 232,500 ریال
7%
لغزش برند
لغزش برند
موجود 200,000 ریال 186,000 ریال
7%
مدیر یک دقیقه ای
مدیر یک دقیقه ای
موجود 450,000 ریال 418,500 ریال
7%
نخبگان در بازاریابی
نخبگان در بازاریابی
موجود 120,000 ریال 111,600 ریال
7%
میلیاردر معنوی
میلیاردر معنوی
موجود 600,000 ریال 558,000 ریال
7%
دو مرد با یک پیام
دو مرد با یک پیام
موجود 580,000 ریال 539,400 ریال
7%
سبک های رهبری بنگاه
سبک های رهبری بنگاه
موجود 250,000 ریال 232,500 ریال